Ordlista

Ordlista

1

1-FAS

1-fas är ett begrepp som beskriver en metod för elektricitetstransport där endast en växelströmskrets (AC) används. Detta begrepp är särskilt relevant inom området för elbilar och deras laddning, där det ofta hänvisas till typen av anslutning som används för att ladda ett fordon via vanliga hushålls eluttag eller speciella laddningsstationer som erbjuder enfasladdning.

I många länder är enfasladdning det vanligaste sättet att distribuera elektricitet till hushåll och små företag. Det innebär att det ofta är lättillgängligt. Laddning via enfas är dock vanligen begränsad till lägre effektnivåer, ofta upp till 3,7 kW eller 7,4 kW. Detta resulterar i att laddning av en elbil kan ta längre tid jämfört med mer kraftfulla alternativ som trefasladdning (3-fas).

Det finns olika standarder för spänning och frekvens i enfasladdning beroende på land. I Europa, inklusive Sverige, är standarden 230 volt och 50 hertz, medan i Nordamerika är det 120 volt och 60 hertz. För att elbilar och deras laddningsenheter ska fungera korrekt måste de vara anpassade efter dessa lokala standarder.

3

3-FAS

3-fas är en teknisk term för en elektricitetsoverföringsmetod som använder tre växelströmsvågor (AC), fasförskjutna med en tredjedel av en vågperiod i förhållande till varandra. När det gäller elbilar och deras laddning, syftar trefas ofta på en typ av anslutning för att ladda fordon vid trefasladdningsstationer. Denna metod är känd för att vara snabbare och mer effektiv än enfasladdning.

Trefasladdning används främst inom industriella och kommersiella miljöer, men är även tillgänglig i vissa bostäder och vid offentliga laddningsstationer. Med högre effektnivåer, vanligtvis mellan 11 kW och 22 kW, möjliggör trefasladdning en betydligt snabbare laddning av elbilars batterier. Detta gör det till ett fördelaktigt val för de som behöver kortare laddningstider eller vill effektivisera användningen av förnybara energikällor såsom sol- eller vindkraft.

I Europa, inklusive Sverige, är standarden för trefasladdning 400 volt och 50 hertz. Detta innebär att tre separata växelströmsledningar, var och en med 230 volt, kombineras för att ge en högre total spänning. För att kunna dra nytta av denna snabbare laddningsmetod måste både elbilar och laddningsutrustningen vara kompatibla med trefassystemet.

A

AC

AC står för ”Alternating Current”, vilket på svenska översätts till växelström. Detta är en form av elektrisk ström där elektronernas flödesriktning ändras periodiskt. I kontrast till likström (DC), där elektronerna rör sig i en stadig, enhetlig riktning, rör sig elektronerna i växelström fram och tillbaka inom kretsen.

Inom området för elbilar och deras laddning är AC en central term, eftersom det representerar den typ av elektrisk energi som huvudsakligen finns i hushåll och kommersiella byggnader, och som används för att ladda elbilar. Laddningsstationer som förser bilar med AC kallas ofta för AC-laddare, eller ”Mode 2” och ”Mode 3” laddare, beroende på utrustningstypen.

En av fördelarna med växelström är dess effektivitet vid överföring över längre avstånd, vilket minskar energiförlust och möjliggör effektiv distribution till olika användare. De flesta nationella elnät är utformade för att hantera växelström.

När det kommer till elbilar är det viktigt att komma ihåg att bilarnas batterier lagrar energi i form av likström. Således måste elbilar som laddas med AC ha en inbyggd omvandlare, känd som en laddningsomvandlare eller en AC/DC-omvandlare, för att omvandla växelström till likström som krävs för att ladda batteriet. AC-laddning är generellt långsammare än DC-laddning eftersom omvandlingsprocessen är tidskrävande och effektbegränsande.

AMPERE

Ampere, ofta förkortat som ”A”, är måttenheten för elektrisk ström enligt det internationella enhetssystemet (SI). Namnet kommer från André-Marie Ampère, en fransk matematiker och fysiker som spelade en stor roll i utvecklingen av elektromagnetismens teori. En ampere definieras som mängden elektriska laddningar som passerar en specifik punkt i en elektrisk krets varje sekund.

För elbilar och deras laddningsprocess är ampere en central term. Den används för att kvantifiera mängden elektrisk ström som passerar genom en laddningskabel eller en laddningsstation under laddning. Ampere används tillsammans med spänning (mätt i volt) och effekt (mätt i watt) för att beskriva hur snabbt och effektivt en elbil kan laddas.

Laddningshastigheten för en elbil påverkas av både ampere och spänning. I allmänhet kan högre amperetal leda till snabbare laddningstider, då mer ström flödar genom laddningskretsen. Det är dock viktigt att komma ihåg att en elbils batteri och laddningssystem har en maximal gräns för hur mycket ström de kan hantera, och att överskrida denna gräns kan leda till skador eller överhettning.

När man väljer en laddningsstation eller laddningskabel för en elbil är det viktigt att ta hänsyn till amperevärdena för att säkerställa att de är kompatibla med bilens laddningskapacitet och krav. Laddningsstationer och kablar anger ofta hur mycket ström de kan leverera, och elbilar har rekommenderade amperevärden för optimal laddning. Att använda lämpliga amperevärden under laddningen är avgörande för att säkerställa att elbilen laddas på ett säkert och effektivt sätt.

AVAS

AVAS står för ”Acoustic Vehicle Alerting System”, ett system som avger ljudsignaler från elbilar och andra ljudlösa fordon, till exempel hybrider, för att meddela fotgängare, cyklister och andra trafikanter om fordonets närvaro. Det är extra viktigt i låga hastigheter och stadsmiljöer där omgivningsljud kan överrösta de tysta bilarna.

Eftersom elbilar saknar de traditionella förbränningsmotorerna som alstrar ljud, tenderar de att vara mycket tystare än bensin- eller dieseldrivna fordon, speciellt vid låga hastigheter. Detta kan bli en säkerhetsrisk då fotgängare och andra trafikanter kan ha svårt att märka en elbil baserat enbart på dess ljud. Därför har AVAS införts för att höja säkerheten och minska olycksrisken.

B

BATTERI

Ett batteri är en elektrokemisk apparat som lagrar elektricitet i form av kemisk energi och sedan omvandlar denna tillbaka till elektrisk energi när det behövs. Detta görs med hjälp av en eller flera celler som innehåller elektroder (kända som anod och katod), en elektrolyt och en separator. Elektroderna är de aktiva delarna som genomgår kemiska reaktioner med elektrolyten för att skapa elektrisk ström.

I elbilar är batterier en kritisk del eftersom de agerar som huvudkällan för energi. Elbilars batterier, ofta kallade högspänningsbatterier eller traktionsbatterier, är stora och kapabla att lagra en stor mängd elektrisk energi, vilket möjliggör längre körsträckor.

Vanligtvis använder elbilar litiumjonbatterier (Li-ion), som är uppskattade för sin höga energitäthet, långa livslängd och minimala självurladdning. Dessa batterier kan laddas och urladdas snabbt, vilket gör dem idealiska för elbilsbruk. Andra typer av batterier, som nickel-metallhydrid (NiMH) och batterier med fast elektrolyt, utvecklas också för potentiell framtida användning i elbilar.

Batteriets kapacitet, uttryckt i kilowattimmar (kWh), är en avgörande faktor för elbilens räckvidd och prestanda. Större batterier ger vanligtvis längre räckvidd, men de är tyngre och kan höja bilens pris. När det kommer till laddning av elbilar, är batteriets kapacitet och laddningsegenskaper centrala för att bestämma hur snabbt och effektivt fordonet kan laddas. Faktorer som temperatur, laddningscykler och ålder kan påverka batteriets hälsa och kapacitet.

BATTERIKAPACITET

Batterikapacitet refererar till den totala mängd elektrisk energi som ett batteri kan lagra och tillhandahålla. Detta mått anges vanligtvis i kilowattimmar (kWh) och är en avgörande faktor för att fastställa en elbils körsträcka, prestanda och laddningstid.

För elbilar anger termen batterikapacitet den totala energimängden som kan lagras i fordonets högspänningsbatteri eller traktionsbatteri. Ett batteri med högre kapacitet gör att elbilen kan köra längre innan den behöver laddas igen, vilket är en viktig aspekt för dem som överväger att köpa en elbil. Det ger en uppfattning om hur långt fordonet kan resa och hur väl det passar deras behov.

BEV

BEV står för ”Battery Electric Vehicle”, vilket betecknar en typ av elbil som enbart drivs av en eller flera elektriska motorer, med energi som kommer från ett laddningsbart batteri. Dessa fordon har ingen förbränningsmotor, utan använder sig istället av ett stort traktionsbatteri som kan laddas från en yttre energikälla som en laddningsstation eller ett vanligt eluttag.

BEV:er skiljer sig från andra typer av elbilar, såsom plug-in hybridbilar (PHEV) och bränslecellsdrivna elbilar (FCEV). PHEV:er kombinerar en förbränningsmotor med en elektrisk motor och ett mindre laddningsbart batteri, medan FCEV:er genererar elektricitet från väte via en bränslecell för att driva den elektriska motorn.

BHS

BHS, som står för ”Battery Heating System”, är en teknik utformad för att värma upp elbilars batterier under kyliga förhållanden. Låga temperaturer kan negativt påverka ett batteris prestanda, laddningshastighet och kapacitet, eftersom de elektrokemiska reaktionerna i batteriet blir mindre effektiva i kyla. Ett batterivärmesystem kan därför bidra till att minska dessa problem, vilket upprätthåller eller förbättrar batteriets prestanda och livslängd.

BHS värmer upp batteriet genom metoder som en värmekabel, en fläktbaserad värmare eller en vätskeburen värmeslinga. Systemet är integrerat med fordonets batterihanteringssystem (BMS), som kontrollerar batteritemperaturen och aktiverar uppvärmningen vid behov. BHS kan också användas i kombination med laddningsprocessen för att förvärma batteriet före laddning, vilket förbättrar laddningseffektiviteten och kan minska laddningstiden i kallt väder.

Genom ett effektivt batteriuppvärmningssystem säkerställs att elbilen fungerar optimalt även i kallt klimat, vilket kan öka körsträckan och förbättra fordonets köregenskaper. Dessutom kan BHS förlänga batteriets livslängd genom att minska stressen och de kemiska förändringarna som kan uppstå i batteriet vid låga temperaturer.

BMS

BMS, som står för ”Battery Management System”, är ett elektroniskt system avsett för att övervaka och kontrollera batterierna i en elbil. Det spelar en avgörande roll i elbilar genom att garantera att batteriet används och laddas på ett säkert och effektivt sätt, vilket bidrar till att förbättra batteriets prestanda, livslängd och pålitlighet.

C

CCS

CCS, som står för ”Combined Charging System”, är en global standard för snabbladdning av elbilar som stödjer både växelström (AC) och likström (DC). Systemet utvecklades i samarbete av flera stora bilproducenter och standardiseringsorganisationer, med målet att skapa en enhetlig och användarvänlig laddningsmetod för elbilar globalt.

CCS bygger på den befintliga Typ 1 (J1772) eller Typ 2 (Mennekes) laddningskontakten, men med tillägg av två extra stift för att möjliggöra snabb DC-laddning. Detta designval gör att elbilar kan laddas med både långsammare AC-laddning, vilket är vanligt för hemmabruk eller offentliga laddningsstationer, och snabbare DC-laddning, vilket är idealiskt för längre resor och snabb påfyllning av batteriet.

CHADeMO

CHAdeMO är en snabbladdningsstandard för elbilar som ursprungligen utvecklades i Japan. Namnet ”CHAdeMO” är en förkortning för ”CHArge de MOve”, vilket betyder ”ladda för rörelse” på japanska. Namnet är även en ordlek på det japanska uttrycket ”O cha demo ikaga desuka”, som översätts till ”Vill du ha en kopp te medan du väntar?” Detta syftar på den snabba laddningstiden som är karaktäristisk för CHAdeMO.

Denna standard använder likström (DC) för snabbladdning och möjliggör laddning med höga strömnivåer, ofta mellan 50 kW och 100 kW. Vissa nyare laddstationer och elbilsmodeller kan även stödja ännu högre effektnivåer. CHAdeMO-tekniken är utformad för att snabbt återställa en stor del av batteriets kapacitet, vilket är idealiskt för förare som behöver snabbt ladda sina fordon under längre resor.

CHAdeMO-kontakten, som är skild från den som används för AC-laddning, har en unik design med flera stift för strömöverföring och kommunikation. Detta möjliggör en anpassad laddningsprocess baserat på batteriets tillstånd och specifikationer, vilket garanterar en säker och effektiv laddning.

ChaoJi

ChaoJi är en nyligen framtagen global snabbladdningsstandard för elbilar som utvecklas av Charging Interface Initiative e.V. (CharIN), i samarbete med ledande biltillverkare och energiföretag från Asien, Europa och Nordamerika. Målet med ChaoJi är att skapa en enhetlig, framtidssäker och högpresterande laddningsmetod som kan användas av elbilar globalt.

Denna standard bygger vidare på den befintliga CCS (Combined Charging System) standarden, men utvidgar dess möjligheter genom att erbjuda betydligt högre laddningseffekter, upp till 3 MW. Detta skulle möjliggöra extremt snabba laddningstider för olika typer av fordon, inklusive personbilar, kommersiella fordon och tunga lastbilar, och därmed ge förare möjlighet att snabbt ladda en stor del av batteriets kapacitet på bara några minuter. Denna höga effektnivå kan även stödja utvecklingen av elbilar med längre räckvidd och större batterier.

ChaoJi-kontakten är planerad att vara kompatibel med befintliga CCS-kontakter, vilket betyder att äldre elbilar som använder CCS kan laddas vid ChaoJi-laddstationer, även om de inte kommer att kunna utnyttja de högre effekterna. På samma sätt kommer elbilar som är utrustade med ChaoJi att kunna laddas på befintliga CCS-laddstationer.

ChaoJi är fortfarande under utveckling och har inte implementerats i större omfattning än. Men när det väl lanseras, kan det erbjuda en avsevärt snabbare och mer bekväm laddningsupplevelse för elbilsförare, vilket kan bidra till att öka acceptansen och användningen av elbilar globalt.

CPI

CPI, som står för ”Charge Point Installer”, refererar till en yrkesroll eller tekniker som är expert på att installera laddningsstationer för elbilar. Personer i denna yrkesgrupp ansvarar för att garantera att laddningsstationerna installeras korrekt, säkert och i linje med gällande lokala och nationella el- och byggnormer.

En CPI kan vara utbildad som elektriker, ingenjör eller tekniker, med specifik kunskap och erfarenhet inom området för elbilsinfrastruktur och laddningssystem. De kan vara anställda hos en leverantör av laddningsstationer, arbeta för ett större installationsföretag, eller vara verksamma som fristående entreprenörer. För att bli en CPI krävs ofta specialiserad utbildning och certifiering, vilket kan skilja sig åt beroende på vilket land eller vilken region de verkar i.

CPO

CPO, som står för ”Charge Point Operator”, är en beteckning för företag eller organisationer som tar hand om driften, skötseln och övervakningen av elbilsladdningsstationer. Dessa aktörer är kritiska för utvecklingen och tillgängligheten av laddningsinfrastruktur för elbilar.

En CPO kan vara en organisation, vare sig den är offentlig eller privat, som äger och hanterar en eller flera laddningsstationer. Deras ansvar omfattar att se till att laddningsstationerna fungerar effektivt, är tillgängliga för användare och uppfyller alla tekniska och säkerhetsmässiga standarder. För att installera och underhålla sina laddningsstationer kan CPO:er samarbeta med Charge Point Installers (CPI). De kan även arbeta tillsammans med elnätsoperatörer för att koppla upp laddningsstationerna till det allmänna elnätet.

D

DC

DC, förkortning för ”Direct Current” eller ”Likström” på svenska, är en elektrisk ström som flödar konstant i samma riktning. Detta skiljer sig från växelström (AC, ”Alternating Current”), där strömmen regelbundet byter riktning. Inom området för elbilar spelar DC en central roll, särskilt när det gäller snabbladdning av elbilars batterier.

DESTINATIONSLADDNING

Destinationsladdning refererar till att ladda elbilar vid speciella platser där förarna förväntas spendera en längre tid, som köpcenter, hotell, restauranger, arbetsplatser och bostadsområden. Denna form av laddning är en viktig komponent i infrastrukturen för elbilar, eftersom den tillåter förare att ladda sina fordon samtidigt som de deltar i andra aktiviteter. Genom att erbjuda laddmöjligheter vid dessa destinationer, blir laddning av elbilar mer bekvämt och praktiskt för användarna.

DEVC

”Dynamic Electric Vehicle Charging” (DEVC) är en banbrytande teknik som tillåter elbilar att laddas medan de är på väg, vilket eliminerar behovet av att stanna vid traditionella laddningsstationer. Denna teknik strävar efter att förbättra räckvidden hos elbilar, minska oro för begränsad räckvidd och göra processen att ladda elbilar mer praktisk och effektiv för förarna.

DYNAMISK LASTBALANSERING

Dynamisk lastbalansering är en sofistikerad teknik inom elbilsladdning som syftar till att effektivt och säkert distribuera den tillgängliga elektriska effekten mellan flera laddningsstationer, elbilar och andra elektriska apparater anslutna till samma nätverk. Denna teknik fokuserar på att maximera energieffektiviteten, förhindra överbelastning av elnätet och samtidigt minska laddningstiden för elbilar. Genom att intelligent justera strömfördelningen, säkerställer dynamisk lastbalansering en effektiv och hållbar laddningsprocess.

DYNAMISK LASTSTYRNING

Dynamisk laststyrning är egentligen samma sak som dynamisk lastbalansering. Tekniken används för att på effektivt sätt distribuera effekten mellan flera elektriska apparater anslutna till samma nätverk.

E

EFFEKT

xx

EFFEKTBALANSERING
eMSP
EVSE

F

FAS

xx

FRUNK

G

GB/T

xx

GRÖN EL

H

HEMMALADDNING

xx

HEV
HPC

I

ICE

xx

IP-KLASSNING

J

JORDFELSBRYTARE

xx

K

KÖRCYKEL

xx

kWh

L

LADDARE

xx

LADDBOX
LADDBRICKA
LADDINFRASRUKTUR
LADDKARTA
LADDKAPACITET
LADDPLATS
LADDSTATION
LADDSTOLPE
LADDAPP
LASTBALANSERING
LITIUMJONBATTERI

M

MADLADDNINGSEFFEKT

xx

MILDHYBRID
MMI
MODE 1
MODE 2
MODE 3
MPGe
mpkWh

N

NEDC

xx

O

ON BOARD CHARGER

xx

OPEN CHARGE ALLIANCE
OPEN CHARGE POINT PROTOCOL
OPEN CHARGE POINT INTERFACE
OPEN SMART CHARGNING PROTOCOL
OMBORDLADDARE

P

PHEV

xx

PLUG AND CHARGE
PUBLIK LADDNING
PWS

R

RÄCKVIDD

xx

RÄCKVIDDSÅNGEST
REGENERERINGSSYSTEM
RFID
RFID LÄSARE
RFID BRICKA
RJ12
RJ45
ROAMING
RPH

S

SHUKO

xx

SEMISNABBLADDNING
SMARTLADDNING
SNABBLADDNING
SOC
SOH
SOLID STATE BATTERIES
SUPERMILJÖBIL
SUPERSNABBLADDARE

T

TCO

xx

TURTLE MODE
TYPE 1
TYPE 2

U

ULTIUM

xx

V

V2B

xx

V2G
V2H
V2L
VÄXELRIKTARE

W

WLTP

xx

Z

ZEV

xx