Förmånsbeskattning

Förmånsbeskattning

Förmånsbeskattning är en form av skatt som tas ut på icke-monetära förmåner som en anställd får från sin arbetsgivare. Dessa förmåner kan innefatta allt från företagsbilar till mobiltelefoner och bostäder.

I den här artikeln fokuserar vi på förmånsbeskattningen av bilar, en av de vanligaste formerna av förmåner som erbjuds av arbetsgivare.

Förmånsbeskattning bil

Vad innefattar förmånsbeskattning?

Förmånsbeskattningen av bilar omfattar olika typer av fordon som arbetsgivaren tillhandahåller för den anställdes privata bruk. Nedan är en lista på de fordon som räknas inom ramen av beskattningen:

 • Personbilar: Inkluderar alla typer av personbilar som kan användas för både privat och arbetsrelaterat bruk.
 • Lätta lastbilar: Fordon klassificerade som lätta lastbilar men som används för persontransporter och inte enbart för godstransporter.
 • Tjänstebilar: Specifika bilar som tillhandahålls för arbetsrelaterade ändamål men som också kan användas privat.
 • Elbilar och hybridbilar: Dessa fordon inkluderas även i förmånsbeskattningen, men med vissa skattelättnader beroende på bilens miljöpåverkan.

Hur fungerar förmånsbeskattningen?

Förmånsbeskattningen beräknas utifrån bilens förmånsvärde, vilket är ett mått på bilens värde som en förmån för den anställda. Förmånsvärdet påverkas av flera faktorer, inklusive bilens nypris, eventuell miljöbilsklassning, och hur bilen används. Skatten betalas sedan som en del av den anställdas inkomstskatt.

För att fastställa förmånsvärdet används antingen schablonmetoden eller kostnadsbaserade metoden. Schablonmetoden baseras på bilens nypris och justeras årligen, medan den kostnadsbaserade metoden utgår från de faktiska kostnaderna för bilen, inklusive drift och underhåll.

Räkneexempel – Ett exempel på förmånsvärde

Låt oss säga att en anställd får tillgång till en tjänstebil med ett nypris på 300 000 SEK. För att beräkna förmånsvärdet använder vi schablonmetoden, där Skatteverket fastställer en procentsats baserad på bilens pris.

Om schablonprocenten är 9% av bilens pris upp till basbeloppsgränsen och 20% för det värde som överstiger denna gräns, och basbeloppet är 100 000 SEK, ser beräkningen ut så här:

 • 9% på de första 100 000 SEK = 9 000 SEK
 • 20% på de återstående 200 000 SEK = 40 000 SEK
 • Totalt förmånsvärde per år = 49 000 SEK

Detta förmånsvärde läggs sedan till den anställdas övriga inkomst för att beräkna den skatt som ska betalas.

Denna förenklade beräkning ger en översikt över hur förmånsbeskattningen för bilar fungerar. Det är viktigt att notera att det finns flera undantag och specifika regler som kan påverka beräkningen, inklusive regler för miljöbilar och tjänstebilar som används i begränsad omfattning för privat bruk.

Bilförmån

Bilförmånen

Bilförmånen är en av de mest värderade och vanligaste förmånerna som arbetsgivare erbjuder sina anställda. Den innebär att en anställd får tillgång till en bil för personligt bruk, vilket är skattepliktigt.

Bilförmånens värde beräknas och rapporteras av arbetsgivaren och betraktas som en del av den anställdas inkomst.

När blir det en bilförmån?

En bilförmån uppstår när en anställd får tillgång till en bil från sin arbetsgivare som kan användas för privata ändamål, oavsett om bilen faktiskt används privat eller inte.

Om bilen enbart är tillgänglig för tjänsteresor och inte får användas privat, anses den inte som en förmån. Det blir en bilförmån så snart det finns möjlighet för den anställda att använda bilen för privata resor.

Förmånsbeskattning elbil

Förmånsbeskattningen av elbilar är ofta mer fördelaktig jämfört med traditionella bilar på grund av regeringens incitament att främja användningen av miljövänliga fordon. Dessa fördelar har ändrats över tid och kan variera beroende på aktuell lagstiftning.

Fördelaktigt förmånsvärde för företag med miljöbilar

För att uppmuntra användningen av miljöbilar, inklusive elbilar, har förmånsvärdet för dessa bilar ofta satts lägre än för motsvarande bensin- eller dieseldrivna bilar.

Detta innebär att den anställda betalar mindre i skatt för bilförmånen, vilket gör miljöbilar till ett attraktivare alternativ för både arbetsgivare och anställda.

Hur förmånsbeskattas en elbil?

Förmånsbeskattningen för elbilar beräknas på ett liknande sätt som för andra bilar, men med en reducerad procentsats för att återspegla bilens lägre driftskostnader och miljöpåverkan. Detta reducerade förmånsvärde bidrar till en lägre skatt för den anställda.

Den tillfälliga skattefria förmånen för elbilar

I vissa perioder har regeringar infört tillfälliga regler som gör det ännu mer fördelaktigt att välja en elbil, exempelvis genom att helt eller delvis befria elbilars förmånsvärde från beskattning.

Dessa regler är ofta tidsbegränsade och syftar till att snabba på övergången till en mer hållbar fordonsflotta.

Situationer som kan påverka ditt förmånsvärde

Det finns flera situationer som kan påverka storleken på ditt förmånsvärde:

 • Körsträcka för privat bruk: Om bilen används i stor utsträckning för privat bruk kan det öka förmånsvärdet.
 • Bilens ålder: Äldre bilar har ofta ett lägre förmånsvärde jämfört med nya bilar.
 • Tilläggsutrustning: Extrautrustning som höjer bilens pris kan också öka förmånsvärdet.
 • Miljöklassning: Bilar med lägre utsläppsnivåer kan ha ett lägre förmånsvärde.
 • Förändringar i skattelagstiftning: Eventuella ändringar i hur förmånsvärden beräknas eller beskattas kan påverka det belopp som den anställda måste betala.

Drivmedelsförmån – Vad är det som egentligen gäller?

Drivmedelsförmån är en ytterligare förmån som kan tillkomma när en arbetsgivare står för kostnaden för drivmedel till den bil som används av den anställda, både för tjänste- och privat bruk.

Denna förmån är skattepliktig och ska inkluderas i den anställdas förmånsvärde, vilket innebär att den anställda betalar skatt för förmånen att inte behöva bekosta drivmedel för privat körning.

Bensin och diesel

När det gäller bilar som drivs med bensin eller diesel, räknas drivmedelsförmånen som en del av den totala bilförmånen.

Arbetsgivaren kan antingen ge den anställda ett drivmedelskort som täcker alla kostnader för drivmedel, eller så kan de ersätta den anställda för den faktiska kostnaden för drivmedel använd för privat körning.

Det belopp som den anställda får som drivmedelsförmån ska rapporteras till skattemyndigheterna och beskattas som inkomst.

Förmånsbeskattning för elbilsladdning

För elbilar omfattar drivmedelsförmånen kostnaden för el som används för att ladda bilen. Precis som med traditionella drivmedel, om arbetsgivaren står för kostnaden för el för privat användning av bilen, betraktas det som en skattepliktig förmån.

Laddning vid arbetsplatsen

Ett vanligt scenario för elbilsägare är möjligheten att ladda sin bil vid arbetsplatsen utan kostnad. Denna förmån kan betraktas på olika sätt beroende på nationell lagstiftning och praxis.

I vissa fall kan kostnadsfri laddning vid arbetsplatsen erbjudas skattefritt upp till en viss gräns, medan det i andra fall kan krävas att förmånsvärdet av den förbrukade elen för privat bruk inkluderas i den anställdas inkomst.

Är parkering och trängselskatt en förmån för mig?

Parkering och trängselskatt kan betraktas som en förmån om arbetsgivaren betalar dessa kostnader för den anställdes räkning. Dessa förmåner är relevanta när de tillhandahålls i samband med en förmånsbil eller när arbetsgivaren står för kostnaderna i andra situationer.

Parkering

När arbetsgivaren betalar för parkering för en bil som används av en anställd, antingen vid arbetsplatsen eller annan plats för privat bruk, kan det betraktas som en skattepliktig förmån. Detta inkluderar både fasta parkeringsplatser och ersättning för parkeringskostnader. Värdet av parkeringsförmånen ska i så fall läggas till den anställdas totala förmånsvärde och beskattas därefter.

Trängselskatt

På liknande sätt, om arbetsgivaren betalar trängselskatt för den anställdes privatbil eller förmånsbil, betraktas detta också som en skattepliktig förmån. Trängselskatt som betalas av arbetsgivaren för resor som görs i tjänsten är dock inte skattepliktig för den anställda. Skillnaden ligger i om kostnaden är förknippad med privat eller tjänsterelaterad användning av fordonet.

Det är viktigt för både arbetsgivare och anställda att dokumentera användningen av bilen noggrant för att kunna skilja mellan privat och tjänsterelaterad användning, vilket påverkar huruvida parkerings- och trängselskattsersättningar blir skattepliktiga.

Fordonsskatten är inräknad i beräkningen

När det kommer till förmånsbilar, är fordonsskatten ofta en kostnad som arbetsgivaren bär och som påverkar beräkningen av bilens totala förmånsvärde. Fordonsskatten, som är en årlig skatt för innehav av ett fordon, är därmed indirekt inräknad i förmånsvärdet eftersom det är en del av de totala kostnaderna för att tillhandahålla bilen som en förmån.

Det innebär att även om fordonsskatten specifikt inte läggs till som en separat post i förmånsvärdet, så speglar det totala förmånsvärdet inklusive bilens driftkostnader (som fordonsskatten är en del av) den totala kostnaden för den anställde att använda bilen. På detta sätt blir fordonsskatten en del av den totala förmånskostnaden som den anställda beskattas för.

För arbetsgivare är det viktigt att inkludera alla relevanta kostnader när de beräknar förmånsvärdet för en bil, för att säkerställa att de rapporterar korrekt till skattemyndigheterna och att den anställda beskattas korrekt för förmånen att använda bilen.

Vanliga frågor om beskattning av bilförmånen

Vad är förmånsvärdet på en bil?

Förmånsvärdet på en bil är ett beräknat värde som motsvarar den skattepliktiga inkomsten en anställd får när hen använder en förmånsbil för privat bruk. Detta värde beräknas baserat på bilens nypris, eventuella tillägg för extrautrustning, och kan justeras nedåt för miljövänliga bilar. Förmånsvärdet läggs till den anställdas totala inkomst och beskattas som sådan.

Hur påverkar användningen av bilen förmånsvärdet?

Användningen av bilen påverkar inte direkt förmånsvärdet, eftersom värdet baseras på bilens nypris och andra fastställda kriterier. Däremot kan begränsad privat användning, som endast till och från arbete, i vissa fall leda till justeringar i hur förmånsvärdet beräknas.

Kan jag påverka storleken på förmånsvärdet?

Ja, i viss mån. Genom att välja en bil med lägre nypris, mindre tilläggsutrustning eller en miljöbil kan förmånsvärdet bli lägre. Därtill kan arbetsgivare och anställda komma överens om begränsningar i användningen som kan påverka beräkningen av förmånsvärdet.

Är drivmedeln och el för laddning av elbilar inräknade i förmånsvärdet?

Nej, kostnaden för drivmedel och el för laddning av elbilar är inte automatiskt inräknad i förmånsvärdet. Dessa kan betraktas som separata drivmedelsförmåner och kan kräva att den anställda betalar skatt för dessa förmåner om arbetsgivaren står för kostnaderna.

Hur påverkas förmånsbeskattningen av att arbetsgivaren betalar för parkering och trängselskatt?

För operationell leasing är det ofta leasingföretaget som ansvarar för service och underhåll enligt avtalet, vilket gör det bekymmersfritt för ditt företag. Vid finansiell leasing kan ditt företag behöva ta ansvar för dessa kostnader, beroende på avtalets villkor. Många leasingföretag erbjuder dock servicepaket som en del av leasingavtalet, vilket kan vara en fördelaktig lösning för att säkerställa att bilen underhålls korrekt.

Karl Åhgren – Redaktör

Karl är redaktör och kontaktperson på Elbilar24.se, en svensk webbplats fokuserad på elbil- och tillbehörsmarknaden. Med bakrund inom industri och IT har jag alltid brunnit för produktion och den senaste tekniken, kombinerat med en besatthet av bilar så beslutade jag tillsammans med några vänner att starta Elbilar24.se.

Min expertis sträcker sig över ett brett spektrum av ämnen relaterade till elbilar, inklusive ny teknik, marknadstrender och miljöpåverkan. Jag försöker att bidra med djupgående analyser och artiklar för att utbilda dig som läsare och konsument om det senaste inom branschen

Vi försöker alltid att bidra med regelbundet innehåll som inte bara informerar, utan också engagerar och utbildar våra läsare. Har du några frågor eller feedback till oss så tveka in att höra av dig på, jag ser ser fram emot att höra från dig!